Informace k zájezdům:

POZOR!!!! ZMĚNA ODJEZDOVÉHO MÍSTA –  NA VÝLETY ODJÍŽDÍME OD METRA FLORENC, ULICE KE ŠTVANICI, U SLOUPU S HODINAMI, KTERÉ UKAZUJÍ SVĚTOVÝ ČAS (JE TO STEJNÉ MÍSTO, ZE KTERÉHO ODJÍŽDÍME OD ŘÍJNA 2014)

PRAVIDLA PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁJEZDŮ 

Zájezd si můžete rezervovat telefonicky, e- mailem nebo osobně na našich vycházkách Prahou. Rezervace platí 7 dní, do té doby je nutné zájezd zaplatit. Jsou tři možnosti placení:

 

1.     osobně, na kterékoliv z našich akcí

2.     bankovním převodem na účet: 2700187901/2010, Variabilní symbol je uvedený kód -datum zájezdu v této podobě: např. 13. 10  -1310

3.     poštovní poukázkou typu C na adresu: Alena Krčálová, Veltruská 534,

    190 00 Praha 9.

          Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte datum zájezdu

 

Součástí ceny zájezdu(pokud není uvedeno jinak) není úrazové pojištění, pokud má o něj účastník zájem, je třeba si ho sjednat individuálně.

 

·       program je uveden v materiálech CA. CA si vyhrazuje právo operativně upravit program dle dopravní situace, z důvodu co nejmenších časových ztrát.

·       CA si vyhrazuje právo operativně upravit program dle aktuální předpovědi počasí v místě pobytu s ohledem na nutnost minimalizace rizika případných zdravotních komplikací účastníků zájezdu.

·       Program se připravuje dlouhodobě dopředu, proto může dojít k náhlému uzavření objektu, plánovaného v zájezdu. V  takovém případě CA poskytne klientům kompenzaci v podobě návštěvy adekvátního náhradního objektu.

  • Před odjezdem si  zkontrolujte platnost Vašeho  cestovního dokladu.

V případě, že bude klientovi odmítnut vstup na území některého státu, CA nenese odpovědnost za jeho návrat, neplatí náklady spojené s návratem a neposkytuje náhradu za klientem nevyužité služby.

 

Stornovací podmínky  u  jednodenních zájezdů:

Do 30 dnů před odjezdem - storno poplatky ve výši 10% z ceny zájezdu

30 – 21 dní před odjezdem – storno poplatky ve výši 25% z ceny zájezdu

20 – 11 dní před odjezdem – storno poplatky ve výši 50% z ceny zájezdu

10 –   0 dní před odjezdem – storno poplatky ve výši 100% z ceny zájezdu

 

U vycházek po Praze a koncertů se cena vstupenky vrací pouze v případě, byla-li akce zrušena ze strany CA. V případě nevyužitých služeb cena vstupenky propadá.

 

Pokračuje rovněž naše „kartičková akce“ z loňského roku. Nasbírejte 6 razítek za koupené zájezdy a na další výlet máte 300 Kč slevu. 

POZOR:  pokud zájezd, na který uplatňujete kartičkovou slevu stornujete, bude Vám vrácena pouze adekvátní zaplacená částka dle stornovacích podmínek, kartička bez náhrady propadá. 

 

 

 

Obchodní podmínky e-shopu, platné a účinné od 1. 1. 2015

1. Úvodní ustanovení 

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost CA Alena Krčálová tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: 

CA Alena Krčálová se sídlem Veltruská 534/15, 190 00 Praha 9, IČ: 61038857,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: +420 605 214 441 (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. 

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.krcalova.cz(dále jen e-shop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.  

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím. 

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené. 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

U zájezdů platí storno podmínky dle Všeobecných podmínek, vydaných CA Alena Krčálová

4.3 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. 

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.